เกษตกรทุกรายที่ทำงานร่วมกับเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และจึงไม่สามารถอ่านหรือทำความเข้าใจข้อบังคับออร์แกนิคตามภาษาต้นฉบับได้ และก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 

ดังนั้นเราจึงกำหนดหลักการพื้นฐาน 10 ข้อเพื่อเป็นการอบรมเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำ

กฎ 10 ข้อสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ในบริบทของเกษตรกรในภาคอีสาน 

1 ไมใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารสังเคราะห์ (เช่น ยูเรีย NPK หรือ DAP เป็นต้น) ตั้งแต่เริ่มเพาะกล้ารวมถึงพืชหมุนเวียนที่ปลูกในที่นา ใช้แค่นิดหน่อยก็ไม่ได้
ท่านสามารถใช้มูลสัตว์จากสัตว์เลี้ยงของท่านหรือปุ๋ยหมักได้
ปุ๋ยหรือวัตถุดิบจากภายนอกฟาร์มจะต้องได้รับการอนุมัติและมีเอกสารรับรองให้ใช้ได้ตามข้อบังคับเกษตรอินทรีย์จากผู้บริหารกลุ่มก่อนนำมาใช้
มูลสัตว์สดใช้ได้ในระหว่างเตรียมดินและเพาะกล้าเท่านั้น หลังจากปลูกแล้วใช้ได้เฉพาะมูลสัตว์ที่ผ่านการหมักเป็นปุ๋ยแล้วเท่านั้น มูลสัตว์แห้งยังไม่ถือเป็นปุ๋ยหมัก

2 ไม่ใช้สารเคมีฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง เชื้อราหรือกำจัดศัตรูพืช
Iหากท่านไม่แน่ใจว่าวัตถุดิบที่ใช้เป็นเคมีหรืออินทรีย์ ให้สอบถามจากทางหัวหน้ากลุ่มหรือผู้ตรวจสอบภายใน 

3 หากเป็นไปได้ให้ปลูกตระกูลถั่วหลังกจากเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด งดเว้นการเผาตอซังข้าวแต่ให้ไถกลบแทน

4 ใช้เมล็ดออร์แกนิคที่คัดได้เองหรือจากสมาชิกรายอื่นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิคได้. หากจำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอก จะต้องซื้อจากผู้ผลิตที่ได้่านการอนุมัติและทำบันทึกไว้ที่หัวหน้ากลุ่ม

หากจำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอก จะต้องซื้อจากผู้ผลิตที่ได้่านการอนุมัติและทำบันทึกไว้ที่หัวหน้ากลุ่ม 

ทางกลุ่มจะต้องทำเอกสารเพื่อชี้แจงว่าไม่มีเมล็ดพันธุ์ออร์แกนิคและจึงสามารใช้เมล็ดพันธุ์ที่หาได้แต่ต้องไม่คลุกกับสารเคมี 
ดังนั้นหากเป็นเมล็ดพันธุ์จากภายนอกจะต้องก็ควรจะทำการจัดซื้อผ่านทางผู้บริหารกลุ่มออร์แกนิค ขอแนะนำให้รวมกันซื้อผ่านทางองค์กรของท่านเอง 

5 ป้องกันการปนเปื้อนจากจากการฉีดพ่นสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงจากแปลงนาข้างเคียง
หากนาข้างเคียงไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้าคุณก็ไม่เป็นไรแต่หากมีการใช้ก็ควรมีการทำแนวกันชนหรือยกคันนาให้สูงขึ้น.ในกรณีที่นาข้างเคียงมีการใช้ยาฆ่าหญ้า ควรมีการพูดคุยกันในกลุ่มของผู้บริหารกลุ่มออร์แกนิคเพื่อชักชวนให้เกษตรกรรายดังกล่าวหันมาทำเกษตรอินทรีย์ เลิกการใช้ยาฆ่าหญ้า หรือจัดทำแนวกันชน

6 ต้องปรับเปลี่ยนที่นาทั้งหมดให้เป็นอินทรีย์ (ไม่ผลิตคู่ขนาน)

ไม่อนุญาติให้มีการผลิตคู่ขนานในพืชชนิดเดียวกัน ในฤดูและเกษตรกรรายเดียว 
ยิ่งไปกว่านั้นแปลงนาทุกแปลงจะต้องได้นับการตรวจสอบและทำเอกสาร กอ่นที่เกษตรกรจะจำหน่ายข้าวเปลือกออกไปในเป็นข้าวออร์แกนิคได้ที่นาแปลงสุดท้ายจะต้องอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนเป็นอย่างน้อย 

7 ก่อนที่ข้าวจะได้รับสถานภาพออร์แกนิคหรือขายออกไป ที่นาจะต้ง่านการปรับเปลี่ยนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
ระยะการปรับเปลี่ยน 3 ปี จะเริ่มนับจาก ครั้งสุดท้ายที่เกษตรกรมีการใช้สารต้องห้ามในแปลงนา (เช่น ปุ๋ยเคมี หรือการคลุกเมล็ดกับสารเคมี เป็นต้น) จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตออร์แกนิค
ที่นาจะต้องผ่านการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปีก่อนจะได้รับสถานภาพออร์แกนิค. ระยะการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับข้อบังคับของอียู สำหรับไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มคือ 3 ปีก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนการเพาะปลูกประจำปีคือ 2 ปีก่อนการเพาะปลูกครั้งถัดไป

8 แยกข้าวออร์แกนิคจากข้าวอื่นๆ (เช่นข้าวเคมี) ทั้งในระหว่างการเก็บเกี่ยว การตาก และการจัดเก็บ และต้องทำเครื่องหมายหรือติดฉลาก  
ใช้เแพาะกระสอบสะอาดและติดฉลากกระสอบข้าวออร์แกนิคของตนเอง (ไม่ใช้กระสอบปุ๋ย) หากเกษตรกรเก็บข้าวในยุ้ง ฉางแบบเทกองจะต้องมีห้องแยกต่างหากและติดป้ายให้เห็นชัดเจน 
ฉลากหรือป้ายอย่างน้อยต้องระบุที่มา เช่น ชื่อเกษตรกรและรหัสสมาชิก สถานภาพออร์แกนิคหรือปรับเปลี่ยน และสถาบันที่ให้การรับรอง (เช่น บีซีเอส). ใช้เฉพาะกระสอบใหม่และติดฉลากสำหรับผลผลิตออร์แกนิค ต้องให้แน่ใจว่าได้แยกข้าวเคมี ข้าวปรับเปลี่ยนและข้าวออร์แกนิคออกจากกันตามข้อบังคับของสหภาพยุโรปในสว่นของการติดฉลาก. ยกตัวอย่างเช่นสถานภาพของการรับรองออร์แกนิคและสถาบันผู้ให้การรับรองจะต้องระบุให้เห็นทุกกระสอบ และรวมถึงยุ้งฉาง

9  ทำการบันทึกและทำเอกสาร (สำหรับตัวท่านเอง ผู้ตรวจภายในและสถาบันผุ้ให้การรับรอง

10 ยินยอมและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน รายงานการเปลี่ยนแปลงหากมีการเปลี่ยนแปลงในด้านผลผลิต

 • Preparing the organic documentation for the new agricultural year Preparing the organic documentation for the new agricultural year

 • Internal Inspectors Training Internal Inspectors Training

 • Internal Inspectors in a local office Internal Inspectors in a local office

 • Internal Inspectors at work Internal Inspectors at work

 • Field Inspection by an Internal Inspector Field Inspection by an Internal Inspector

 • BioZertifizierung BioZertifizierung

 • BCS Inspector interviewing Organic Farmer for Certifcation BCS Inspector interviewing Organic Farmer for Certifcation

 • BCS Inspector interviewing farmer for organic inspection BCS Inspector interviewing farmer for organic inspection

กฎพื้นฐานเหล่านี้ได้รับการอธิบายและเพิ่มเติมด้วยการจัดอบรมของเราร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และด้วยจดหมายข่าวที่เราเผยแพร่ให้กับสมาชิกของเรา

เรามีการจัดระบบง่ายๆสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในฟาร์มและให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ในฐานะที่จะได้เป็นผู้ให้การอบรมเกี่ยวกับระบบ

ร่วมกับเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญของเรา เราได้จัดทำรายการสำหรับสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้

แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ค้าปุ๋ยอินทรีย์หรือเมล้ดพันธุ์ แต่เรายังเป็นผู้รวบรวมความต้องการของเกษตรกรและช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับราคาและปริมาณที่ดีที่สุดในสินค้าที่พวกเขาต้องการ.

 • Organic Fertilizer Production Organic Fertilizer Production

 • Our black GOLD Our black GOLD

 • Producing Natural Insecticides from herbs and roots Producing Natural Insecticides from herbs and roots

 • Isnt that delicious Isnt that delicious